4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 4, 2016

IITRAM AMDAVAD CCC RESULT

જે મિત્રોને IITRAM AMDAVAD મા સી.સી.સી ની પરીક્ષા  હતી તેઓનુ રિઝલ્ટ  નીચે પરીક્ષાની તારીખ વાઇઝ લિંક મુકેલી છે જેના પર ક્લિક કરીને જેતે તારીખ મુજબનુ રિઝલ્ટ જોઇ શકાશે
Exam Date 01/01/2016 Click Heare
Exam Date 02/01/2016 Click Heare
Exam Date 04/01/2016 Click Heare
Exam Date 05/01/2016 Click Heare
Exam Date 06/01/2016 Click Heare

Exam Date 07/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 08/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 11/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 12/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 13/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Eaxam Date 16/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Eaxam Date 17/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Eaxam Date 18/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Eaxam Date 19/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam  Date 20/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 21/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 28/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 
Exam Date 29/01/2016 માટે view Result    Search Result
Exam Date 30/01/2016 માટે view Result    Search ResultNo comments:

Post a Comment