4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 22, 2016

Revnyu Tlati Exam Seat no Changis Bhavanagar & Amdavad

રેવન્યુ તલાટી પરીક્ષા ભાવનગર અને અમદાવાદ માટે બેઠક નમ્બરની વ્યવસ્થામા ફેરફાર થયેલ છે

રેવન્યુ તલાટી પરીક્ષા તારીખ ૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ લેવાનાર છે જેમા ભાવનગર જિલ્લામા બેઠક ન.૬૦૨૨૪૮૨૭ થી ૬૦૨૨૫૧૨૬ સુધીના બેઠક નમ્બરની વ્યવસ્થામા ફેરફાર થયેલ છે 

રેવન્યુ તલાટી પરીક્ષા તારીખ ૨૮/૦૨/૨૦૧૬ ના રોજ લેવાનાર છે જેમા અમદાવાદ  જિલ્લામા બેઠક ન.૬૦૧૦૪૫૫૧ થી ૬૦૧૦૫૦૦૦ સુધીના બેઠક નમ્બરની વ્યવસ્થામા ફેરફાર થયેલ છે


No comments:

Post a Comment