4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Feb 17, 2016

pragna Teacher Training Pariptra 16/02/2016

પ્રજ્ઞા શિક્ષકોને બે દિવસની તાલીમ બાબતનો SSA નો તારીખ ૧૬/૦૨/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment