4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 1, 2016

ms office word 2003 tools menu

આપણે અગાઉની પોસ્ટમા Format menu ની સમજ મેળવી આ પોસ્ટ માટે અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે ms office word 2003 ના Tools menu ની સમજ મેળવીસુ
Tools menu ની મદદથી વિવિધ ટૂલ્સ નો ઉપયોગ કરીને વિવિધ કાર્યક્રમ ,લેટર મેઇલ મર્જ વગેરે નો ઉપયોગ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


Tools menu ના વિવિધ સબમેનુ નીચે મુજબ છે
1.Spelling and Grammar : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી લખાણ કે લેટરમા સ્પેલીંગ અને વ્યાકરણની ભુલો જાણી સકાય છે જેની શોર્ટ કટ કી F7 છે વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

2.Research: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી  word મા સાઇડબારમા Research નામનુ એક ટૂલ ઉમેરી સકાય છે જેની શોર્ટકટ કી Alt+Click છે
3. Language :Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી Word 2003 મા language એટલે કે ભાષા સેટ કરી સકાય છે અને ભાષાને ટ્રાંસલેટ પણ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

4. Word Count : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી ms word 2003 મા કુલ લખેલા અક્ષર કેટલા છે ? કુલ ફકરા ? કુલ લીટી ? જ્ગ્યા મુકેલા અક્ષર ? જ્ગ્યા મુકયા વગરના અક્ષર વગેરે ની માહિતી જોઇ સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

5. Auto Summarize : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી  ઓટો સમેરાઇઝ જાણી સકાય છે જેમા વાક્યો અક્ષર કેટલા છે તે જોઇ સકાય છે નવુ સમેરાઇઝ બનાવી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

6. Speech: Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી  speech ફાઇલ ઉમેરી સકાય છે
7. Shared Workspace : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી બનાવેલી ફાઇલની લિંક મેળવીને ફાઇલને શેર કરી સકાય છે તેમજ નેટ પર અપડેટ કરી સકાય છે .
8. Track Changes : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી લખાણમા ટ્રેક ચેંજ કરી સકાય છે એટલે કે લખાણ મા ઓટોમેટીક ચેંજીસ કરી સકાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+Shift+E છે.

9. Compare and Merge Documents : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી Documents ની સરખામણી કરી સકાય છે તેમજ બે કે તેથી વધારે ફાઇલને ભેગી કરી સકાય છે વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

10. Protect Documents : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી સાઇડમા એક નવુ ટૂલ ખુલેસે જેની મદદથી Documents ને પ્રોટેક્ટ કરી સકાય છે .
11. Online Collaboratin ; Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી online Meet Now ,Schedul meetings, Discuss જેવી સુવિધા નો લાભ મેળવી સકાય છે તેમજ ફાઇલ બનાવી સકાય છે પરંતુ આ માટે તમારા કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા નેટ કનેક્ટ હોવુ જરૂરી છે .
12. Letters and Mailings : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી letter ,mail merge,labels વગેરે બનાવી સકાય છે અને ખુબ સરળતાથી કાર્ય થઇ સકે છે . મેઇલ મર્જની સમ્પુર્ણ માહિતી માટે 
અહિ ક્લિક કરો

13. Macro : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી નાનો પ્રોગ્રામ બનાવી સકાય છે તેને રીકોર્ડ કરી સકાય છે તેમજ એડીટ પણ કરી સકાય છે . વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

14. Templates and Add Ins : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી વિવિધ ટેમ્પલેટ સિલેક્ટ કરી સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

15. AutoCorrect Option : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી કોઇ ટેક્ષટને ઓટો મેટીક સુધારી સકાય છે ટેક્ષ્ટની જ્ગ્યાએ ઓટો ટેક્ષ્ટ ઇંસર્ટ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

16. Customize : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી વિવિધ ટૂલ બારને ઉમેરી સકાય છે વધુ માહીતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

17. Option : Tools menu ના આ સબમેનુની મદદથી વિવિધ સેટીંગસ કરી સકાય છે તેમજ તમામ પ્રકારના અને પ્રીંટ ને લગતા ઓપ્સન અહિથી જોઇ સકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

Tools menu અહિ પૂરૂ થાય છે આશા છે કે આપને આ મેનુ સમજાઇ ગ્યુ હસે
આભાર

No comments:

Post a Comment