4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 5, 2015

રાજકોટ મહાનગર પાલિકામા વિવિધ જગ્યાઓ ભરવાની છે
ઓન લાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા:15/06/2015 છે.
વધુ માહિતી માટે www.rmc.gov.in
ઓનલાઇન અરજી માટે અહિ ક્લિક કરો


કાયદા અધીકારીની કરાર આધારિત જગ્યાની ભરતી  કરવાની છે.
અરજી પત્રક ડાઉંલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો

www.education-gujarat.gov.in

No comments:

Post a Comment