4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Jun 20, 2015

Dayasa kode

તમારી સ્કુલનો ડાયસ કોડ ની તમને ખબર નથી તો જાણો તમારી સ્કુલનો ડાયસ કોડ
ડાયસ કોડ જાણ્વા પ્રથમ જિલ્લો પછી બ્લોગ એટલે કે તાલુકો ત્યારબાદ પેસેંટર અને પછી તમારા ગામ નુ નામ લખી Search પર ક્લિક કરો એટ્લે સ્કુલનુ નામ અને ડાયસ કોડ આવી જસે
જો તમારી સાળા સીમમા હોય તો પેસેટર કે બાજુમા જે ગામ છે તેનુ નામ લખવુ

ડાયસ કોડ જાણવા અહિ ક્લિક કરો


વિધાર્થી અને શિક્ષકની માહિતી જાણવા 
YEAR,STAT ,DISTRICT, BLOK, CLSTER ,AND VILLAGE SELECT KARI 
SEARCH    PAR OK AAPO

વિધાર્થી અને શિક્ષકની માહિતી જાણવા  અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment