4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 24, 2015

ઓનલાઇન લાઇસંસ

મિત્રો તમારા માંથી ઘણા મિત્રોનેડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સ કેમ કઢાવવુ એની માહિતી નથી 
 હોતી એટ્લા માટે તેઓ એજંન્ટ રાખતા હોય છે 

મિત્રો તમને ખબર છે કે લાઇસન્સ કઢાવવાનો ખર્ચ માત્ર ૪૦૦ છે 

તો જે મિત્રોને લાઇસન્સ કઢવવાનુ બાકી હોય તે બધા મિત્રો નીચે મુજબ 
આપેલા સ્ટેપ પ્રમાણે ફોર્મ ભરીને પોતાની જાતે લાઇસન્સ કઢવી શકે છે.

(૧) મોજિલા ફાયર ફોક્ષ ખોલો પછી www.sarthi.in વેબ સાઇટ ખોલો 

(૨) ત્યાર પછી Issue of Learning Licence to me લિંક ઉપર ક્લિક કરો એટ્લે ફોર્મ ખુલસે

(૩) પુરે પુરુ ફોર્મ ભરાઇ જાઇ ત્યાર પછી શેવ ઓફ લાઇન બટન પર ક્લિક કરો 

(૪) સેવ કરેલી પીડીએફ ખોલો પછી નીચે સબમિટ બટન પર ક્લિક કરો 

(૫) નીચે મેસેજ આવી જશે તે APPLICATION NO લખી લો 

(૬)  ત્યાર પછી print application Form લિંક ઉપર ક્લિક કરીંને ફોર્મની પ્રિંન્ટ કા ઢો 

(૭)  ત્યાર પછી Appointment for Slot booking લિંક ઉપર ક્લિક કરો પછી 

(૮)  -> LL SLOT BOOKING -> LL TEST FOR ONLINE APPLICATION

(૯)  APPLICATION NO  લખીને જે દિવસે તમે ફ્ર્રી હો તે દિવસ નો ટાઇમ
       બુક કરીને લેટરની પ્રિન્ટ કાઢો 

(૧૦)  ત્યાર પછી જે દિવસ નો ટાઇમ ફીક્ષ કર્યો છે તે દિવસે જે તે ટાઇમે 
         ફોર્મ ની કોપી 
         લિવિંગ સર્ટી 
         પાસપોર્ટ સાઇજના બે ફોટા 
         ટાઇમ બુક કરેલો લેટર 
         રેશન કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ 
         આધાર કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ 
         ચુંટણી કાર્ડ ની ઝેરોક્ષ 
         
       જે પુરાવા તમે લઇજાવ તે બધા ORIGINAL સાથે લઇ જવા  RTO
        ની બાજુ માથી ફોર્મ નંબર 2 લઇ લેજો જે 2 રુપીયા નુ આવસે 

(૧૧)  જો પાસ થાવ તો તમને લંર્નિગ લાઇસન્સ આપી દેસે 

 (૧૨)  જો ફૈલ થાવ તો બીજા દિવસે પાછુ જાવાનુ અને 25 ભરીને ટ્રાય દેવાની 

(૧૩)  પાસ થાવ તો 30 દિવસ પછી 

(૧૪)  http://drivingtesttrack.in/ વેબ સાઇટ ખોલો APPOINMENT FOR SLOT BOOKING 
         ઇમેજ પર ક્લિક કરો 
          LL NO બરાબર નાખજો GJ03 પછી એક સ્પેસ હોય છે
(૧૫)  LL NO નાખો પછી BIRTH DATE પછી ઓકે બટન પર ક્લિક કરો અનેપરિક્ષા નો  ટાઇમ ફિક્ષ કરો 
         અને તે દિવસે એક કલાક વેલા જાજો નહિતર વારો મોડો આવી શકે 

(૧૬)  સાથે ફી ભર્યા નીબધી પહોચ અને લર્નિગ લાઇસન્સ અને RTO ની બાજુમાથી 
         ફોર્મ ન 4 લઇ લેજો જે 2 રુપીયાનુ આવસે 

(૧૭)  જો પાસ થાવ તો લાઇસન્સ ઘરે આવી જસે 

(૧૮)  ફૈલ થાવ તો અઠવાડિયા પછી ફરી જવાનુ 

No comments:

Post a Comment