4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 19, 2015

Tet-2Bharti

ધોરણ ૬ થી ૮ ભાષા ,સામાજિક વિગ્નાન ,અને ગણિત  માટે વિધાસહાયક ભરતી 

ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની તા 22/06/2015
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવાની છેલ્લી તા 01/07/2015


હોલ ટીકીટ ડાઉનલોડ કરવાની તા 14/07/2015 થી 18/07/2015

પરીક્ષાની તા: 19/07/2015

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો

ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment