4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 4, 2015

રોજગાર ભરતી સુચના 
ઓન લાઇન અરજી તા:2/6/2015 થી તા:2/7/2015 સુધી કરી સકાસે
વધુ માહિતી માટે www.fcijobsportal.com      www.fciweb.nic.in
ઓન લાઇન અરજી માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓન લાઇન અરજી માત્ર એકજ જોનમા કરવી જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


No comments:

Post a Comment