4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 24, 2015

આધાર કાર્ડ & ચુંટણી કાર્ડ

આપનો આધાર નંબર લિંક કરો ચુંટણી કાર્ડ સાથે 
CLIK HEAR

મતદાર યાદીમા તમારુ નામ સોધવા  
CLIK HEAR 

No comments:

Post a Comment