4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jun 6, 2015

ગણપત યુનિવર્સિટીમા પ્રવેશની જાહેરાત 

No comments:

Post a Comment