4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 4, 2015

auto sut daun

કોમ્પ્યુટર ઓટો મેટીક સટ ડાઉન કરવું

સૌ પ્રથમ નોટપેડ ખોલો તેમાં નીચેનો મેસેજ લખી ફાઈલને .bat એક્સટેનસન આપી સેવ કરો 
Shutdown -s -t 3600 

આવો મેસેજ લખી ફાઈલને .bat એક્સટેન્સ્ન આપી સેવ કરો અને ફાઇલ પર ડબલ ક્લિક કરો એટ્લે સટ ડાઉન નો મેસેજ સ્ક્રીનપર આવી જસે 
તમારે જેટલા સમય પછી કોમ્પ્યુટર ઓટો મેટીક સેટ ડાઉન કરવું છે તેટલો સમય સેકંડ માં લખવો 
મે 1 કલાક ના હિસાબે 3600 લખેલ સે 

No comments:

Post a Comment