4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 4, 2015

xp bendwith

window xp 20% બેંડવીથ રાખે છે તેને ખાલી કરવાના સ્ટેપ

સૌ પ્રથમ start પર ક્લિક કરો તેમાં run પર ક્લિક કરો તેમાં "gpedit.msc" લખી એન્ટર આપો 
ત્યારબાદ local compyuter policy પર ક્લિક કરો તેમાં Administrative Template પર ક્લિક કરો તેમાં network પર ક્લિક કરો તેમાં Qos packet scheduler પર ડબલ ક્લિક કરો જેમાં જમણી બાજુમાથી
Limit Reservable bandwith પર ડબલ ક્લિક કરો એટ્લે એક નવી વિન્ડો ખૂલસે જેમાં Enable પર ક્લિક કરી bendwith limit ના ખાનામાં 0% કરી apply પર ક્લિક કરો ok આપો

No comments:

Post a Comment