4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 8, 2015

TET-2 Result

નમસ્કાર 
મિત્રો
તા 26/07/2015 ના રોજ લેવાયેલી TET-2 ની પરીક્ષાનું રિજલ્ટ આજે જાહેર થયું છે 
tet-2 Result જોવા નીચેની લિન્ક પર ક્લિક કરી તમારો બેઠક નો અને જન્મ તારીખ એન્ટર કરીને જોઈ સકાસે

ક્લિક તો હિયર http://result.sebgujarat.com


No comments:

Post a Comment