4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 11, 2015

URL nee APPS

નમસ્કાર websaite કે blog ના URL ની APP કેવી રીતે બનાવવી તે માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

(1) સૌ પ્રથમ www.appsgeyser.com વેબ ખોલો 
(2) Creat now આપો ત્યારબાદ websait enter url માં વેબ સાઇટ કે બ્લોગ નું URL લખો પછી app નું નામ લખો ત્યાર બાદ Description લખો (જે લખવું હોય તે) ત્યારબાદ Icon Upload કરો Categary Selecte કરી Create App પર ક્લિક કરો 
(3) નામ અને ઇ-મેઈલ તથા પાસવર્ડ નાખી login થાવ 
(4) Apps ને Publish કરો 
(5) Link ની કોપી અથવા સેવ કરો 
(6) log out થાવ   OK 

No comments:

Post a Comment