4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 13, 2015

mail merge

નમસ્કાર મિત્રો 
 ms word માં મેઈલ મર્જ માટેના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે 

(1) સૌ પ્રથમ tools menu માથી Letters & mailing તેમાં સબ મેનૂ માથી mail merge ખોલો 
જેમાં જમણી બાજુ 1 થી 6 સ્ટેપ હસે 
(2) ત્રણ વખત next આપો ત્યારબાદ Type a new list પર ક્લિક કરી નીચે Create પર ક્લિક કરો જેમાં નામ સરનામા વગેરે નાખો દરેક વખતે new entry પર ક્લિક કરતાં જાવ ત્યારબાદ Close પર Ok આપો 
(3) address block પર ક્લિક કરો પછી ok  આપો ત્યારબાદ ત્રણ વાર enter આપી Letters(ફકરો) ટાઈપ કરો ત્યારબાદ Next આપો ફરી માત્ર next આપો
(4) edit individual lettres પર ક્લિક કરો ok આપો પછી નવી ખુલેલી ફાઈલને સેવ કરો 
એટ્લે mail merge complet થઈ જાસે 


No comments:

Post a Comment