4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 30, 2015

web saite

નમસ્કાર
  મિત્રો

 અહી કેટલીક ભરતી રોજગાર વિષયક વેબસાઇટ ની લિન્ક મૂકી છે જે આપને ખૂબ ઉપયોગી થસે
વેબસાઇટ લિન્ક પર ક્લિક કરતાજ વેબસાઇટ ખૂલી જસે

1. આઈ.ટી.આઈ.

2. રોજગાર 

3. સરકારી નોકરી 


No comments:

Post a Comment