4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 15, 2015

Pasport Image

ફોટો શોપમાં પાસપોર્ટ સાઈઝનો ફોટો બનાવવાના સ્ટેપ

  (1)  સૌ પ્રથમ ફોટોશોપ ખોલો
  (2) Open પર ક્લિક કરી જે ફોટો પ્રિન્ટ કરવો છે તે ખોલો
  (3) ફોટાપર right click કરી Duplicate કરો અને મૂળ ફોટાને બંધ કરી દો
  (4) હવે ફોટાને crope કરો crope કરતાં પહેલા ફોટાની સાઇઝ 1.5In á 2 In á300 Resolusan રાખોં
  (5) હવે ફોટાને crope કરી ડબલ ક્લિક કરો અથવા enter આપો
  (6) હવે ફાઇલ મેનૂ માથી Newà1.5á2 In á 300 Resolusan રાખી ok આપો
  (7) ત્યારબાદ move tool પર ક્લિક કરો ખુલેલા ડાયલોગ બોક્ષ માં ફોટાને ડ્રેગ કરીને મૂકો
  (8) Ctrl + t press કરો ત્યારબાદ shift દબાવી રાખી ફોટાની સાઇઝ ઘટાડો
  (9) ડબલ ક્લિક કરો અથવા enter આપો
  (10)           ત્યારબાદ keyboard ના એરો ની મદદથી ફોટાને વ્યવસ્થિત ગોઠવો 
  (11)            ત્યારબાદ Layer તેમાં layer style તેમાં stork પર ક્લિક કરો
  (12)            ત્યારબાદ edit તેમાં Define pattern પછી નામ આપી ok આપો
  (13)            હવે file મેનુમાથી new જેમાં widh 6 heigh 4 અને Resolusan 300 કરી ok આપો
  (14)            હવે edit મેનુમાથી fill જેમાં સ્ટેપ 12 મુજબ તમે નામ આપી સેવ કરેલી pattern સિલેક્ટ કરી ok આપો એટ્લે ઓટોમેટીક આવી જસે ત્યારબાદ seve કરો

  (15)            Seve કરતાં જે ડાયલોગ બોક્ષ ખૂલે તેમાં Quality 12 રાખી ok આપો 

No comments:

Post a Comment