4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 30, 2015

Web saite

નમસ્કાર 
      મિત્રો
   
   અહિયાં કેટલીક શિક્ષણમાં ઉપયોગી વેબ સાઇટ ની લિન્ક આપેલી છે 
   લિન્ક પર એટ્લે કે વેબસાઇટ ના નામ પર ક્લિક કરતાં જ વેબ સાઇટ ઓપન થસે 

1. ઇનોવેસન 
2. કન્યા કેળવણી નિધિ 
3. ગુજરાત પોર્ટલ 
4. ગુણોત્સવ 
5. ટેકનીકલ શિક્ષણ
6. વિધ્યાસહાયક ભરતી  
7. સતત શિક્ષણ 
8. 
9. સ્ક્રોપ ગુજરાત  
10. રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ 

No comments:

Post a Comment