4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 4, 2015

GTU CCC

gtu ccc exam claryfications saatmo tabbakko
http://ccc.gtu.ac.in/Clarification.aspx

gtu ccc hall ticit download for 31/12/2004 befor 
http://14.139.122.72/ccc_ht/

No comments:

Post a Comment