4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 26, 2016

How to Start Paint

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે નોટપેડ મેનુ વિષે  જોયુ તે પોસ્ટ વાંચવા અહિ ક્લિક કરો આજે આપણે Windows-7 મા Paint  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ Windows-7 મા Paint  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો જેમા All Programs પર ક્લિક કરો All Programsની અંદર Accessories પર ક્લિક કરો જેમા Paint પર ક્લિક કરો એટલે Paint ખુલી જસે 
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો                                   

ચિત્ર ન.1

ચિત્ર ન.2

ચિત્ર ન.3ચિત્ર ન.4આભાર 
હવે પછીની પોસ્ટમા Paint ની વિવિધ મેનુ બાર ની સમજ મેળવિસુ

No comments:

Post a Comment