4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 22, 2016

Std 6to8 bharti1079 Callletar

ધોરણ 6થી 8 સામાન્ય ભરતી ૧૦૭૯ માટેના કોલ લેટર ડાઉનલોડ થાય છે
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
જિલ્લા વાર ભરવા પાત્ર જગ્યા અને મેરીટભાષા 
ગણિત-વિજ્ઞાન 
સામાજિક વિજ્ઞાન
મેરીટ

No comments:

Post a Comment