4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 5, 2016

shidhi bharti tharav 01/01/2016

સીધી ભરતીથી નિમણુંકના કેસમા ફિકસ પગારની સેવાની શરતોમા સ્પષ્ટતા કરવા બાબતનો તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો નાણા વિભાગનો પરીપત્ર
ડાઉનલોડ ફોર PDF Click HeareNo comments:

Post a Comment