4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 2, 2016

IITRAM Amdavad CCC Candidate List

સુરેન્દ્રનગર અને મહિસાગર જિલ્લાના ઉમેદવારો માટે CCC Exam નુ લિસ્ટ તારીખ 4-1-2016 થી તા.7-1-2016 સુધીનુ જાહેર થયેલ છે આ લિસ્ટ જોવા નીચે આપેલ લિંક પર ક્લિક કરો 

તારીખ 04/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

તારીખ 05/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો

તારીખ 06/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

તારીખ 07/01/2016 માટે અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment