4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 2, 2016

Std 6TO8 Merite

ધોરણ 6 થી 8 માટેની ખસ ભરતીનુ મેરિટ જાહેર થયેલ છે મેરીટમા આવતા ઉમેદવારોને તા ૦૪/૦૧/૨૦૧૬ અને ૦૬/૦૧/૨૦૧૬ ના રોજ જિલ્લા પસન્દગી માટે બોલાવવામા આવેલ છે
મેરીટ લિસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 
કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 

મેરીટ

No comments:

Post a Comment