4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 2, 2016

pariptra-01/01/2016

રાજય સરકારની કચેરીઓમા ફરજ બજાવતા કર્મચારીઓને મહેંતાણુ ચુકવવા બાબતનો તા ૦૧/૦૧/૨૦૧૬ નો નાણાવિભાગનો પરીપત્ર

Downoad For PDF Click HeareNo comments:

Post a Comment