4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 15, 2016

STD-10 And 12 Lc In English Priptra

ધોરણ ૧૦ અને ૧૨ મા અભ્યાસ કરતા વિધાર્થીને સ્કુલ લીવીંગ સર્ટી ગુજરાતી તેમજ અંગ્રેજી બન્ને ભાષામા આપવાનો તારીખ ૧૩/૦૧/૨૦૧૬ નો ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડનો પરીપત્ર 

No comments:

Post a Comment