4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jan 23, 2016

Wordpad Menu

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે Wordpad ચાલુ કેમ કરવુ તેની માહિતી મેળવી આજે આપણે Wordpad ટાઇટલ બારમા રહેલા આઇકોન ની માહિતી મેળવિસુ
Wordpad ટાઇટલ બારમા એક લાલ કલરનો A હોય છે જેના પર ક્લિક કરવાથી વિવિધ કન્ટ્રોલમેનુ ખુલે સે જેવાકે
Restore: Wordpad ને ડીફોલ્ટ સાઇઝમા લાવવામાટે
Move: Wordpad ને ઇચ્છિત જગ્યાએ ફેરવવા માટે
Size: Wordpadની સાઇઝ વધુ કે ઓછી કરવા માટે
-Minimize: Wordpad ને મીનીમાઇઝ કરવા માટે
 o Maximize: Wordpad ને મેક્ષીમાઇઝ કરવા એટલે કે ફુલ સાઇઝ મા જોવા માટે
Close    Alt+F4: Wordpadને બંધ કરવા માટે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર
Wordpad ટાઇટલ બારમા એક લાલ કલરનો A હોય જેની બાજુમા 6 આવો સિમ્બોલ હસે જેના પર ક્લિક કરીને ટાઇટલ બારની અંદર આપણે જે જોઇતા હોય તે આઇકોન ઉમેરી શકાય છે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર

બિજા નમ્બરનુ મેનુ ફાઇલ મેનુ
Wordpad મા ફાઇલ મેનુ માટે Home ની બાજુમા 36 આવો સિમ્બોલ હસે જે ફાઇલ મેનુનુ કાર્ય કરે છે જેના પર ક્લિક કરવાથી અલગ અલગ સબમેનુ ખુલેસે

File Menu ના સબમેનુ નીચે મુજબ છે કુલ 9 છે
1.New:આ મેનુનો ઉપયોગ નવી ફાઇલ બનાવવા માટે થાય છે તેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+N છે

2.Open :આ મેનુનો ઉપયોગ Wordpad મા અગાઉ બનાવેલી કોઇ તૈયાર ફાઇલ ને ખોલવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+O છે 


3.Save :આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને સેવ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+S છે 

4.Save As: આ મેનુનો ઉપયોગ જે ફાઇલ ખુલેલી છે તેજ ફાઇલ ને એકવાર સેવ કર્યા બાદ બીજીવાર બિજા નામથી સેવ કરવા માટે થાય છે 


5.Print: આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને પ્રિંટ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+P છે 

6.Page Setup: આ મેનુ નો ઉપયોગ પેજ સેટ કરવા માટે થાય છે આ મેનુના ઉપયોગથી પેજ ની સાઇઝ પેજ આડુ કે ઉભુ તેમજ પેઇજ નમ્બર સેટ કરી શકાય છે 


7. Send in e-mail: આ મેનુની મદદથી ફાઇલને મેઇલ કરી શકાય છે
8.About Wordpad: આ મેનુ પર ક્લિક કરવાથી Wordpad વિષેની માહિતી મળે છે જેમા ઓપરેટીંગ સિસ્ટમ તેમજ Wordpad નુ ક્યુ વર્ઝન છે તેની માહિતી મળે છે

9.Exit: આ મેનુનો ઉપયોગ Wordpad માથી બહાર નીકળવા માટે થાય છે જો તમે ફાઇલ સેવ નહિ કરી હોય તો અહિ તમને સેવ કરવી છે કે નહિ તેની માહિતી પુછે છે જેની સોર્ટ કટ કી Alt+F4 છે.


હવે પછીની પોસ્ટમા બાકિના બે મેનુની માહિતી મેળવસુ
આભાર


No comments:

Post a Comment