4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 23, 2016

parchuran raja babt no 19/03/2016 paripatr

તારીખ ૨૭/૦૯/૨૦૧૨ ની સામુહિક રજાને મંજુર કરવાનો તેમજ સર્વિસ બ્રેક નહી ગણવાનો તારીખ ૧૯/૩/૨૦૧૬ નો સામાન્ય વહિવટ વિભાગનો પરીપત્ર
PDF માટે અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment