4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 31, 2016

Staf nurse bharti last date 24/04/2016

સરકારી હોસ્પિટલ માટે સ્ટાફ નર્સ ની કુલ 1494 જ્ગ્યા માટે ઓનલાઇન અરજી મંગાવવામા આવે છે
લાયકાત : B.Sc Narsing
ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા: 24/04/2016
વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment