4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 14, 2016

How To Creat Facebook account & Deactivate

આજે આપણે આ પોસ્ટમા ફેસબૂક એકાઉન્ટ કેવી રીતે બનાવવુ અને તેને કેવી રીતે ડીએકટીવેટ કરવુ તેની માહીતી મેળવિએ 

સૌ પ્રથમ ફેસબૂક એકાઉન્ટ બનાવવાના સ્ટેપ જોઇએ 
1. સૌ પ્રથમ www.facebook.com વેબ સાઇટ પર જાવ 
2. હવે ત્યા ફસ્ટનામ લાસ્ટ નામ ઇ-મેઇલ અથવા ફોન નમ્બર જન્મ તારીખ જાતી વગેરે માહીતી ભરી Creat an account પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

3. હવે તમારા ફોન અથવા ઇ-મેઇલ પર એક કોડ આવસે આ કોડ Enter Cod ના ખાનામા લખો કોડ અને ત્યાર બાદ નેક્ષ્ટ પર ક્લિક કરો જો તમે ફોન નમ્બર નાખેલ હસે તો તેમા આવસે અને જો ઇ-મેઇલ નાખેલ હસે તો તેમા કોડ આવસે જો કોડ ના મળે તો રીસેંડ કોડ પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે OK બટ્ટન પર ક્લિક કરો વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
5. બસ બની ગ્યુ તમારૂ ફેસબૂક એકાઉન્ટ જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

આપણે ફેસબુક એકાઉન્ટ બનાવવાના સ્ટેપ જોયા હવે ફેસબૂક એકાઉન્ટ ડીલીટ એટલે કે ડીએક્ટીવેટ કરવાના સ્ટેપ જોઇએ 
ફેસબુક એકાઉન્ટ ડીએક્ટીવેટ કરવાના સ્ટેપ નીચે મુજબ છે .
1. સૌ પ્રથમ તમારે જે એકાઉન્ટ ડીએકટીવેટ કરવુ છે તેમા લોગીન થાવ
2. હવે સેટીંગ પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 
3. સેટીંગ મા સેક્યુરીટી પર ક્લિક કરો અને તેમા Deactiveat Account પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

4. હવે તમારા ફેસબુક એકાઉન્ટ નો પાસવર્ડ નાખી Continue પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

5. હવે ખુલેલા બોક્ષ મા કોઇ પણ એક વિકલ્પ સિલેક્ટ કરો જો તમે છેલ્લો ઓપસન સિલેક્ટ કરો છો તો પછી 
એક્ષપલેઇન ટેક્ષ્ટ ના ખાનામા ફેસબુક એકાઉન્ટ સા માટે ડીએક્ટીવેટ કરવુ છે તેની વિગત લખો અને ત્યાર બાદ Deactivete પર ક્લિક કરો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

6. હવે ખુલેલા ડાયલોગ બોક્ષ મા Deactivet Now બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 

7. હવે તમારૂ ફેસબુક એકાઉન્ટ ડીએકટીવેટ થઇ જસે હવે જો તમે તમારા એકાઉંટ મા 30 દિવસ સુધી લોગીન નથી થતા તો તે કાયમને માટે ડીએક્ટીવેટ થઇ જસે જો તમે 30 દિવસની અન્દર ગમે ત્યારે લોગીન થસો તો તમારૂ ફેસબુક એકાઉંટ ચાલુ થઇ જસે માટે જો તમારે કાયમી એકાઉંટ ડીએક્ટીવેટ કરવુ હોય તો લોગીન ના કરસો જુઓ નીચેનુ ચિત્ર 


આભાર 

No comments:

Post a Comment