4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Mar 16, 2016

post khatama bharti last date 11/04/2016

ગુજરાત પોસ્ટ ખાતામા પોસ્ટ્મેન અને મેલ ગાર્ડની કુલ 1242 જ્ગ્યાઓ માટે  ઓનલાઇન અરજી ચાલુ છે
અરજી કરવાની તારીખ 12/03/2016
અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 11/04/2016
વધુ માહીતી માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો
http://www.gujpostexam.com/Documents/College/Notice/CLG3/2/Notification%20for%20Postman-Mail%20Guard%20DR%20new.pdf
ઓનલાઇન ફોર્મ ભરવા માટે નીચેની લિંક પર ક્લિક કરો
http://www.gujpostexam.com

આ વેબસાઇટ પર જઇ Online Registretion પર ક્લિ કરવુ
ભરવા પાત્ર જ્ગ્યાની માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


No comments:

Post a Comment