4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 21, 2016

CCC Priptra 20/09/2016

નમસ્કાર
  શિક્ષક મિત્રો
જે કર્મચારીઓએ તારીખ ૩૦/૦૬/૨૦૧૬ સુધીમા CCC ની પરીક્ષા પાસ કરી  છે તેઓને મુળ તારીખથી ઉચ્ચતર પગાર ધોરણનો લાભ મળવા પાત્ર છે જુઓ તારીખ ૨૦/૦૯/૨૦૧૬ નો સામાન્ય વહિવટ વિભાગનો પરીપત્રNo comments:

Post a Comment