4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 10, 2016

bakri id raja 13/9/16 rakhava babat

બકરી ઇદની રજા તારીખ ૧૨/૯/૨૦૧૬ ના બદલે તારીખ ૧૩/૯/૨૦૧૬ ના રોજ રાખવા બાબત
જુઓ પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment