4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Sep 30, 2016

ful pay order babat pariptra

નમસ્કાર
  મિત્રો
હાલમા પાંચ વર્ષ પુર્ણ કરી ફુલ પગારમા આવનાર કર્મચારીઓને ફુલ પગાર થવાના બીજાજ દિવસે ફુલ પગારનો ઓર્ડર મળી જાય તે રીતે તાત્કાલીક કામગીરી કરવા બાબત તારીખ 28/09/2016 નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment