4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 14, 2016

fix pay Medical raja pariptra 12/7/2016

ફિક્ષ પગારવાળા કર્મચારી અને સીધી ભરતીથી નિમણુક પામેલ તમામ સંવર્ગો ના કર્મચારીને મેડિકલ રજા આપવા બાબતનો તારીખ ૧૨/૦૭/૨૦૧૬ નો નાણા વિભાગનો પરીપત્ર
પી.ડી.એફ. માટે અહિ ક્લિક કરો


No comments:

Post a Comment