4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 13, 2016

ms office word 2007 Office Button

આપણે આગળની પોસ્ટમા MS Office Word 2007 ચાલુ કઇ રીતે કરવુ તેની માહિતી મેળવી આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
આજે આપણે MS Office Word 2007 ના વિવિધ મેનુ વિસે સમજ મેળવીસુ

MS Office Word 2007 મા કુલ 8 menu છે 
1.Office Button
2.Home
3. Insert
4.Page Layout
5.References
6.Mailing
7.Review
8. View

1.Office Button  ની સમજ તેમજ સબ મેનુ
Office Button નવી ફાઇલ બનાવવા ,ફાઇલ સેવ કરવા ,ફાઇલ ને પરીંટ કરવા તેમજ Ms Word 2007 માથી બહાર નીકળવા થાય છે
Office Button ની સમજ માટે ચિત્ર ન.1ઓફિસ બટ્ટન મેનુના વિવિધ સબમેનુ ની સમજ 
ફાઇલ મેનુના કુલ 9 સબમેનુ છે
1.New: આ મેનુનો ઉપયોગ નવી ફાઇલ બનાવવા માટે થાય છે તેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+N છે . જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


2.Open: આ મેનુનો ઉપયોગ ms word 2007 મા અગાઉ બનાવેલી કોઇ તૈયાર ફાઇલ ને ખોલવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+O છે 3.Save: આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને સેવ કરવા માટે થાય છે જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+S છે 


4.Save As: આ મેનુનો ઉપયોગ જે ફાઇલ ખુલેલી છે તેજ ફાઇલ ને એકવાર સેવ કર્યા બાદ બીજીવાર બિજા નામથી સેવ કરવા માટે થાય છે તેમજ આ ફાઇલને જુદા જુદા ફોરમેટમા અને પીડીએફ ફોરમેટમા સેવ કરવા માટે થાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


5.Print આ મેનુનો ઉપયોગ ફાઇલને પ્રિંટ કરવા માટે થાય છે તેમજ પ્રીંટ પ્રિવ્યુ જોવા અને ડાયરેક્ટ પ્રીંટ કરવા માટે થાય છે. જેની સોર્ટ કટ કી Ctrl+P છે.  જુઓ નીચેનુ ચિત્ર.6.Prepare: આ મેનુની મદદથી ડોક્યુમેંટ પ્રીપેર કરી સકાય છે તેની પ્રોપર્ટી જાણી સકાય છે. વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


7.Sent To : આ મેનુ ની મદદથી ફાઇલ વિવિધ રીતે મોકલી સકાય છે જેમકે mail, Fax, DeskTop ,Folder વગેરે જ્ગ્યાએ મોક્લી શકાય છે 


8.Publish:  આ મેનુની મદદથી ડોક્યુમેંટને બ્લોગ પોસ્ટ તરીકે ડોક્યુમેંટ મેનેજ મેંટ સર્વર તરીકે  કે વર્ક સ્પેશ તરીકે પબ્લિસ કરી સકાય છે. જુઓ નીચેનુ ચિત્ર


9.Close: આ મેનુ નો ઉપયોગ ms word 2007 ની ખુલેલી ફાઇલ્ બન્ધ કરવા માટે થાય છે આ મેનુ થી માત્રે ફાઇલ બન્ધ થાય છે ms word 2007 નહિ .

Home મેનુની સમજ હવે પછીની પોસ્ટમા મેળવીસુ 
આપના પર્શ્નો કે સુચનો કોમેંટ થ્રુ પુછી શકો છો 
આભાર


No comments:

Post a Comment