4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 19, 2016

sc jati pramanptra priptra 28/6/16

Anu suchit jatina balkone dhoran 1 ma pravesh samye j jatinu praman ptra aapvaa baabtano ta 28/6/16 no priptra


No comments:

Post a Comment