4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 2, 2016

તબીબ વિભાગનો પરીપત્ર ૨૦૧૬

બાળકોમા વાહ્ક જ્ન્ય રોગો અટકાવવા અને તે અંગે જાગ્રુતિ લાવવા બાબતનો તબીબી સેવા અને તબીબી શિક્ષણ વિભાગનો તા:૨૧/૦૬/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર


No comments:

Post a Comment