4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 10, 2016

How To Start ms office word 2007

અગાઉની પોસ્ટમા આપણે માઇક્રોસોફ્ટ ઓફિસ 2003 વિષે  અને તેના વિવિધ મેનુની સમ્પુર્ણ સમજ મેળવી અને ms outlook 2003 ના help menu વિષે જોયુ આ પોસ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો
 આજે આપણે Windows-7 મા Microsoft Office Word 2007  કેવી રીતે સ્ટાર્ટ કરવુ તે જોઇએ 
સૌ પ્રથમ તો આપના કોમ્પ્યુટરમા Microsoft Office 2007 Install હોવુ જોઇએ એટલે કે Ms Office 2007 એપલીકેશન સોફ્ટ્વેર હોવુ જોઇએ જો તમારા કોમ્પ્યુટર કે લેપટોપમા Microsoft Office 2007 ના હોય તો સૌ પ્રથમ તેને ઇંસ્ટોલ કરી લો અથવા નીચેની લિંક પરથી ડાઉનલોડ કરીલો અને ઇન્સ્ટોલ કરો
Microsoft Office 2007 ડાઉનલોડ કરવા અહિક્લિક કરો

Windows-7 મા Microsoft Office Word 2007  ચાલુ કરવા માટેની રીત નીચે મુજબ છે 

(1).
સૌ પ્રથમ સ્ટાર્ટ બટ્ટન પર ક્લિક કરો 
(2). જેમા All Programs પર ક્લિક કરો 
(3). All Programs ની અન્દર Microsoft Office પર ક્લિક કરો 
(4). તેમા Microsoft Office Word 2007 પર ક્લિક કરો 
એટલે Microsoft Office Word 2007 સ્ટાર્ટ થઇ જસે
વધુ માહિતી માટે જુઓ નીચેના ચિત્રો 
ચિત્ર ન.1


ચિત્ર ન.2


ચિત્ર ન.3


હવે પછીની પોસ્ટ્મા આપણે વર્ડ્ના વિવિધ મેનુ ની સમજ મેળવિસુ

આભાર

No comments:

Post a Comment