4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 9, 2016

Iitram ccc Registration

નમસ્કાર મિત્રો સુરેન્દ્રનગર અને મહિસાગર જિલ્લાના સરકારી કર્મચારિઓ માટે લેવામા આવતી સી.સી.સી. ની પરીક્ષા માટે ઓનલાઇન રજિસ્ટ્રેસન IITRAM યુનિવર્સિટી મા ચાલુ થયેલ છે તો જે મિત્રોને પરીક્ષા આપવાની બાકી હોય તેમને મોબાઇલ નમ્બર અને જરૂરી માહિતી ભરીને રજિસ્ટ્રેશન કરી લેવુ 

રજિસ્ટ્રેશન કરવા માટે અહિ ક્લિક કરો 

આભાર

No comments:

Post a Comment