ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 11, 2016

Digital Portal Pripatra 2016

પ્રાથમિક શાળાના વિધાર્થીઓને શિષ્યવ્રુતિના લાભ માટે Digital Portal નો ઉપયોગ કરવા બાબતનો તારીખ ૦૮/૦૭/૨૦૧૬ નો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment