4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 3, 2016

જિલ્લા વિભાજન વિકલ્પ કેમ્પ


ગુજરાત ના નવરચિત જિલા અન્વયે જિલા વિભાજન સમયે પ્રાથમિક શાળાના શિક્ષકોને જે તે જિલ્લામા પસંદગી મુજબ વિકલ્પ આપવા બાબતનો પ્રાથમિક શિક્ષણ નિયામકનો તા:૦૧/૦૭/૨૦૧૬ નો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment