4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 13, 2016

revnyu talati khali jgya ૨૦૧૬

મહેસુલી સવર્ગ 3 રેવન્યુ તલાટી ભરતી મા જિલ્લા અને જાતી આધારિત ખાલી જ્ગ્યાનુ લિસ્ટ જાહેર થયેલ છે.

No comments:

Post a Comment