4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Jul 20, 2016

std 1to5 khali jgyani mahiti aapva baabt priptra 19/7/16

ગુજરાતી માધ્યમની ધોરણ 1 થી 5 ની શાળાઓમા શિક્ષકોની ખાલી જ્ગ્યાની માહિતી આપવા બાબતનો તારીખ ૧૯/૦૭/૨૦૧૬ નો નાયબ નિયામકનો પરીપત્ર

No comments:

Post a Comment