4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 12, 2015

Andra Bank Bharati

Andra Bank મા Probationary Officers ની ભરતી 

ઓનલાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા: ૦૧/૧૨/૨૦૧૫
ઓનલાઇન અરજી કરવાની શરૂઆત ની તા ૧૭/૧૧/૨૦૧૫

કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરવાની તા; ૦9/12/2015

પરીક્ષાની તા:27/12/2015
વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો
ઓનલાઇન અરજી કરવા માટેની વેબસાઇટ

No comments:

Post a Comment