4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 18, 2015

IIT Gandhinagar ma bharati

IIT Gandhinagar નીચેની જગ્યાઓ કાયમી ધોરણે ભરવાની છે 

જ્ગ્યાનુ નામ                            જગ્યાની સંખ્યા 

1.Assistant Registar                   07
2.Senior System Analyst           01
3.Assistant Eng.Ele.&Civil       02

ઓન લાઇન અરજી કરવાની છેલ્લી તા :05/12/2015

વધુ માહિતી માટે અહિ ક્લિક કરો 

ઓનલાઇન અરજી કરવા અહિ ક્લિક કરો

No comments:

Post a Comment