4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Nov 30, 2015

CCC Hall tickit

નમસ્કાર મિત્રો

જેઓની ફુલપગાર કે પેંડીગ સ્કેલ માટેની તારીખ 10/09/2012
કે તે પહેલાની છે તેઓની હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ થાય છે

હોલ ટિકિટ ડાઉનલોડ કરવા અહિ ક્લિક કરો 
Exam list Download Click Heare

No comments:

Post a Comment