4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 1, 2015

GCC Exam Typing &Steno Result 2015

રાજ્ય પરીક્ષા બોર્ડ દ્વારા લેવાયેલ પરીક્ષા GCC Exam Typing & Steno July 2015
નુ રીઝલ્ટ જાહેર થયુ છે રીઝલ્ટ PDF  ફોર્મટ મા છે જેમા Ctrl+F કરી તમારો રોલ નમ્બર વાઇઝ કે નામ પ્રમાણે શોધી શકાય છે .

રીઝલ્ટ જોવા અહિ ક્લિક કરો 

No comments:

Post a Comment