4

ચાલતી પટ્ટી

"તમે જે કહેશો તે કદાચ કોઇ નહિ માને પરંતુ તમે જે કરી બતાવશો તે આખુ જગત સ્વીકારશે."

Translate

Online shop

Nov 25, 2015

How To Add a New Page In blog

અગાઉ આપણે નવી પોસ્ટ કેવી રીતે મુકવી તેના વિસે માહિતી મેળવી આજે નવુ પેઇજ કેવી રીતે બનાવવુ તે વિશે માહિતી મેળવિએ
How to add a new page in blog Step by step

Step-1 Logeen to Yor blog and Click To pageviews (તમારા બ્લોગ મા લોગીન થાવ અને pageview પર ક્લિક કરો )
Step-2. Click To page (page પર ક્લિક કરો)

Step-3.Click To New Page and Enter TitleNew page પર ક્લિક કરો અને પેઇજનુ ટાઇટલ લખો)

Step-4.Write any contant for page aria and click To publish (પેઇજમા તમારે જે કાઇ મુક્વુ છે તે કંટેંટ લખો અને Publish  પર ક્લિક કરો)

For mor information to See below Image


For Watching Tha Video Plz Click Herae

No comments:

Post a Comment